Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 30 2017

0061 2271
Reposted fromretro-girl retro-girl viaslodziak slodziak
9504 76d7 500
Reposted fromslodziak slodziak
Reposted frombiru biru viakoloryzacja koloryzacja
0321 b6c4
Reposted frombwana bwana viakoloryzacja koloryzacja
7479 0a36 500
Reposted frombwana bwana viakoloryzacja koloryzacja
8718 c7fa 500
Reposted fromkaiee kaiee viakoloryzacja koloryzacja
3840 d802
Reposted fromonlywhite onlywhite viakoloryzacja koloryzacja
9423 d30d 500

hazardgear:

knittingproblems:

I need this on a shirt or something

YES.

Reposted fromnighters nighters viawasnae wasnae
Reposted fromgruetze gruetze viawasnae wasnae
Animal Hospital
Reposted fromMysticen Mysticen viawasnae wasnae
1275 244d
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viawasnae wasnae
8084 6094 500

thatsthat24:

tastefullyoffensive:

by BerkeleyMews

THIS IS THE MOST CLEVER THING

Reposted fromkristina1215 kristina1215 viawasnae wasnae
6491 ff7c
Reposted fromNeutrum Neutrum viawasnae wasnae
Reposted fromkellerabteil kellerabteil viawasnae wasnae
Niedawno czytałam, że wynaleziono metodę operacji neurologicznych, które mogą częściowo wyleczyć osoby chore na chorobę Parkinsona. Operacje są tak skuteczne, że kilku pacjentów popełniło samobójstwo. Tak, dobrze czytasz: popełnili samobójstwo. Nie trzęsą się, nie ma drgania rąk w restauracji, wino nie wylewa się z kieliszków. Ale także nie ma już tej sympatii w oczach obcych ludzi, nie ma też oznaki czułości i wybaczania różnych niezdarnych zachowań. Wyleczeni popadli w depresję. Nie mogli sobie dać z tym rady: z byciem takimi, jak wszyscy inni.
— Lionel Shirver " Musimy porozmawiać o Kevinie"
4798 76ea
Reposted fromgosiakowe gosiakowe viafckit fckit
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl